ÚVOD Ilustrační foto
      Rychlá volba:   
PROFIL SPOLEČNOSTI
Společnost Ergon je v současné době největším tuzemským výrobcem individuální ortopedické obuvi, s širokým polem působnosti zahrnujícím území celé České republiky. Nedílnou a stále se rozvíjející součástí je také výroba zdravotnického textilu.

Začátky působení společnosti sahají až do roku 1918, kdy se sloučila výrobní družstva Ergon a Odip. Již více než třičtvrtě století dlouhá tradice naší výroby dává tušit bohaté zkušenosti a řemeslnou zručnost, které jsou zárukou kvalitních výrobků.

Činnost společnosti je zaměřena na následující obory zdravotnické výroby:

• výroba zdravotnického textilu
• výroba individuální ortopedické obuvi
• výroba, úpravy a opravy individuální ortopedické obuvi
• ortopedické úpravy standardní obuvi
• výroba a aplikace ortopedických vložek pro všechny vady nohou
• výroba přímých náhrad nohou a odborné aplikace

OBCHODNÍ ÚDAJE
Den zápisu do OR: 03.01.1994
Obchodní jméno: ERGON a.s.
Sídlo: Praha 6, Papírenská 1
IČO: 60193701
DIČ: CZ60193701
IBAN: CZ21 5500 0000 0010 0106 7674
Č. účtu: 1001067674/5500
Spisová značka: B. 2384 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Právní forma: akciová společnost
Ředitel společnosti: Ing. Aleš Hrbek

Telefon: 234 123 111
Fax: 234 123 254
E-mail: info@ergon.cz


POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost ERGON a.s., IČ 60193701, sídlem Papírenská 1, Praha 6, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2384 (dále jen „Společnost“), při své činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Zpracování osobních údajů klientů
 1. Společnost jakožto správce zpracovává osobní údaje svých klientů v rozsahu uvedeném v žádosti o zhotovení a výdej zdravotnického prostředku, na předaném poukazu na zdravotnický prostředek a dále příp. vyplývajícím z měrných podkladů pořízených při individuálním zaměření, a to pro účely vyřízení objednávky klienta na výdej zdravotnického prostředku, příp. jeho zhotovení, a vypořádání nároků z veřejného zdravotního pojištění. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů klientů je plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a Společností a nezbytnost zpracování pro poskytování zdravotní péče.
 2. Za účelem plnění smlouvy s klientem Společnost získává osobní údaje klientů a zpracovává je napřímo, případně rovněž prostřednictvím svých smluvních partnerů (partnerských pracovišť) jakožto zpracovatelů (platí zejména v případě, že je žádost o zhotovení a výdej zdravotnického prostředku podepisována v některém z partnerských pracovišť).
 3. Společnost při naplňování účelu zpracování může předávat osobní údaje svých klientů externím poskytovatelům služeb (např. poskytovateli účetních služeb, správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb apod.). Společnost nepředává tyto osobní údaje mimo EU.
 4. Osobní údaje klientů jsou Společností uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy s klientem a dále nejdéle po dobu trvání lhůt pro jejich uložení vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
 5. Klienti mají právo požadovat od Společnosti přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti k těmto právům jsou uvedeny v záložce „práva subjektů údajů“.
 6. Poskytování osobních údajů klientů Společnosti je zcela dobrovolné a souvisí s volbou Společnosti jakožto prodejce/výdejce zdravotnického prostředku ze strany klienta. V případě neposkytnutí osobních údajů klienta nebude Společnost moci uzavřít s klientem smlouvu o zhotovení a/nebo výdeji zdravotnického prostředku.
Zpracování osobních údajů obchodních partnerů a jejich kontaktních osob
 1. Společnost jakožto správce při své činnosti zpracovává mj. osobní údaje obchodních partnerů – podnikajících fyzických osob a dále osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů.
 2. Společnost zpracovává osobní údaje obchodních partnerů a jejich kontaktních osob pro účely plnění smluv či spolupráce s nimi uzavřených a pro účely jednání o uzavření smlouvy či spolupráce. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů obchodních partnerů – fyzických podnikajících osob je nezbytnost pro plnění smluv s nimi uzavřených nebo pro provedení opatření před jejím uzavřením. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů kontaktních osob obchodních partnerů je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů Společnosti (tj. plnění smlouvy s obchodním partnerem), vůči nimž nemají přednost zájmy nebo základní práva kontaktní osoby.
 3. Společnost při naplňování účelu zpracování může předávat osobní údaje svých obchodních partnerů externím poskytovatelům služeb (např. poskytovateli účetních služeb, správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb apod.). Společnost nepředává tyto osobní údaje mimo EU.
 4. Osobní údaje obchodních partnerů a jejich kontaktních osob jsou Společností uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu ke Společnosti a dále po dobu trvání zákonných archivačních lhůt (např. ve vztahu k daňovým dokladům); po jejich uplynutí jsou osobní údaje v příslušném rozsahu bezodkladně vymazány.
 5. Obchodní partneři a jejich kontaktní osoby mají právo požadovat od Společnosti přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti k těmto právům jsou uvedeny v záložce „práva subjektů údajů“.
 6. Poskytování osobních údajů obchodních partnerů a jejich kontaktních osob ke zpracování Společností není povinné, nicméně v případě jejich neposkytnutí nebude moci být s obchodním partnerem uzavřena smlouva či nebude možné ji řádně plnit.
 7. Společnost získává osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů od těchto obchodních partnerů.
Práva subjektů údajů
Kterýkoli subjekt údajů, jehož osobní údaje Společnost zpracovává, má následující práva:
 1. právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tj. právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat k nim přístup, jakož i k informacím uvedeným v čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jež jsou uvedeny v této směrnici;
 2. právo na opravu svých osobních údajů v případě jejich nesprávnosti či nepřesnosti;
 3. právo žádat po Společnosti za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR výmaz svých osobních údajů a úplné ukončení jejich zpracování, zaniknou-li veškeré právní důvody pro jejich zpracování;
 4. právo na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR (zejm. pokud subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo vznesl námitku proti jejich zpracování);
 5. právo vznést námitku proti zpracování, je-li Společností odůvodňováno nezbytností pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, jimiž je pověřena, nebo nezbytností pro účely jejích oprávněných zájmů;
 6. právo vznést kdykoli námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 7. právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo na získání osobních údajů o něm zpracovávaných ze strany Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a jejich předání jinému správci, pokud je zpracování založeno na jeho souhlasu nebo smlouvě s ním uzavřené a pokud se zpracování provádí automatizovaně;
 8. právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li právním důvodem pro jejich zpracování, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním;
 9. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
PRODUKTY A SLUŽBY
ORTOPEDICKÁ OBUV
individuální ortop. obuv na zakázku
ORTOP. VLOŽKY
individuální ortop. vložky, digitální baropodometrie
ORTOP. VLOŽKY SÉRIOVÉ
seriové ortop. vložky z dovozu
TEXTIL
výroba a prodej zdravotnického textilu
AQUAPROTECT
účinná ochrana rukou a nohou před vodou
PRODEJNY
prodejny zdravotnických potřeb
PRONÁJMY
nebytové prostory v Ergonu k nájmu
Ergon a. s., Papírenská 1, 166 11 Praha 6 | tel: +420 234 123 111 | fax: +420 234 123 254 | info@ergon.cz | www.ergon.cz